You are in our Global Site
Search
Your recent searches
Your recent searches will appear here

MBR คือการรวมกันของไมโครฟิลเตรชันหรือ ultrafiltration เมมเบรนและกระบวนการบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ ปัจจุบันใช้กันอย่างแพร่หลายในการบำบัดน้ำเสียในเขตเมืองและอุตสาหกรรม ดวงอาทิตย์ MBR ฟิล์มประกอบประกอบด้วยถังองค์ประกอบเมมเบรนและถังเติมอากาศ ฟิล์มเต้าเสียบจะถูกสร้างขึ้นจากท่อเก็บน้ำในกล่องขององค์ประกอบภาพยนตร์แต่ละองค์ประกอบภาพยนตร์สามารถติดตั้งและยกเลิกการติดตั้งแยกต่างหากสำหรับการบำรุงรักษา สำหรับการอัพเกรดกระบวนการแบบดั้งเดิมเพียงติดตั้งฟิล์มประกอบในถังเติมอากาศ

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
วีดีโอ
intl-market@rosun.com.cn
+86-28-65988030
139 East Fifth Rd Of Auto Center, Eco & Tech Development Zone, Chengdu City, Sichuan, China