You are in our Global Site
Search
Your recent searches
Your recent searches will appear here

dw-1 ผงฆ่าเชื้อเป็นสีขาวอ่อนมั่นคงไม่ระเหยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยาฆ่าเชื้อโรค ในกระบวนการฆ่าเชื้อหรือฆ่าเชื้อหลังจากการผลิตอย่างต่อเนื่องของออกซิเจนในชีวิตและจำนวนเล็กๆของปุ๋ยอินทรีย์เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม มันเป็นยาฆ่าเชื้อที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
วีดีโอ
intl-market@rosun.com.cn
+86-28-65988030
139 East Fifth Rd Of Auto Center, Eco & Tech Development Zone, Chengdu City, Sichuan, China