You are in our Global Site
Search
Your recent searches
Your recent searches will appear here


บริษัทมุ่งมั่นที่จะให้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่มีคุณภาพสูงสำหรับโรงพยาบาลและสถาบันทางการแพทย์เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมและคุณภาพอากาศของโรงพยาบาลเพื่อให้ผู้ป่วยที่มีสภาพแวดล้อมทางการแพทย์ที่ดี เอ็นบีพี


รัสซันมืออาชีพ ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ ไล่ตามนวัตกรรมทางเทคนิค


ดวงอาทิตย์ยัง ได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในคุณภาพของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดมีความปลอดภัยในการเลือก


intl-market@rosun.com.cn
+86-28-65988030
139 East Fifth Rd Of Auto Center, Eco & Tech Development Zone, Chengdu City, Sichuan, China